Commit Graph

15 Commits (main)

Author SHA1 Message Date
~erin 8d4980fd11 More roadmap ideas 2022-06-03 23:14:48 +00:00
~erin c5a2088682 Update roadmap 2022-06-03 20:48:13 +00:00
~erin 1a8b1555c1 Add roadmap 2022-06-03 20:36:04 +00:00
hive ✨ a8520091eb
Added initial gtk application 2022-05-14 21:30:33 +00:00
~erin 052f032a92 Update 'README.md' 2022-05-12 18:25:27 +00:00
Erin Nova 291e1700d8
Add licensing & plurality info to DESIGN.md 2022-05-12 14:45:44 +00:00
Erin Nova 5d77702711
Add features to DESIGN.md 2022-05-12 14:37:58 +00:00
Erin Nova d276910f0d
Create design docs 2022-05-12 14:24:45 +00:00
Erin Nova 62a5301114
Add gtk4-rs book 2022-05-12 03:39:43 +00:00
Erin Nova c2147cf7f1
Rename CODE_OF_CONDUCT to CODE_OF_CONDUCT.md 2022-05-12 00:41:49 +00:00
Erin Nova 6a24d46f8b
Create CODE_OF_CONDUCT 2022-05-12 00:41:14 +00:00
Erin Nova 729ae3432e
Create profile README 2022-05-12 00:38:43 +00:00
Erin Nova cee8c55b0f
Rename RESOURCES to RESOURCES.md 2022-05-11 22:19:02 +00:00
Erin Nova 1e521eb561
Create RESOURCES 2022-05-11 22:18:15 +00:00
Erin Nova 845c9ff12f
Initial commit 2022-05-11 15:08:43 +00:00